lunes, 21 de marzo de 2011

1. Cerca imatges que vagin bé per a poder fer un mural sobre Venècia.2. Cerca imatges sobre màscares venecianes.
3. Cerca informació sobre Venècia, la seva història, la seva gastronomia i els seus costums.

La història de Venècia és molt interessant. En el siglo V e los Venecianos se refugiaran en las islas de la laguna. En el segle V i els Venecians es refugiessin a les illes de la llacuna. En el siglo VII e estaba gobernada por un doge elegido por una asamblea. Al segle VII i estava governada per un doge elegit per una assemblea. Venecia se desarrolló rápidamente en un centro comercial próspero. Venècia es va desenvolupar ràpidament en un centre comercial pròsper.
 Després de la conquesta de Constantinoble i de Cipres, Venècia va realitzar la seva expansió comercial. Se devengó en una de las ciudades más reputadas por el comercio marítimo. Marco Polo simbolizó su espíritu de empresa en el siglo XIII. Es meritar en una de les ciutats més prestigioses pel comerç marítim. Marco Polo va simbolitzar el seu esperit d'empresa en el segle XIII.
Venècia va ser reconeguda com "La reina de la Adriatica" amb el seu territori avançant dins de la terra ferma i incloent les ciutats com Vicencia, Verona, Padova i la regió de Friül. En el siglo XV e ya los principios del XVI e, Venecia logró el apogeo de su poder y su belleza. En el segle XV i i als principis del XVI i, Venècia va aconseguir l'apogeu del seu poder i la seva bellesa.
Después fue la captura de Constantinopla, la Creta y Cipre en el siglo XVI e por los Turcos, lo que provocó la caída de Venecia. Després va ser la captura de Constantinoble, la Creta i xiprer al segle XVI i pels Turcs, el que va provocar la caiguda de Venècia. Venecia fue gobernada por Austria en 1797. Venècia va ser governada per Àustria en 1797. Su economía fue rudamente batida por todas esas guerras. La seva economia va ser rudement batuda per totes aquestes guerres. En 1797, el último de los cientoveinte doges abdicó, forzado por Napoléon I. El 1797, l'últim dels cientoveinte Doges abdicar, forçat per Napoléon I. Venecia reencontró su libertad asociandose a la nación italiana otra vez en 1866. Venècia va retrobar la seva llibertat associant-a la nació italiana una altra vegada en 1866.

No hay comentarios:

Publicar un comentario